Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom informačného systému spracovania osobných údajov je O.K. s.r.o., so sídlom Moldavská 8, 040 01 Košice, IČO 36 590 321 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná
Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom realizovania stavebných prác, predaja stavebného materiálu a vybavovania reklamácií.
Rozsah spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ pre potreby realizovania stavebných prác, predaja stavebného materiálu a vybavovania reklamácií spracúva nasledovné osobné údaje zákazníkov:
− meno, priezvisko;
− telefónne číslo;
− korešpondenčná adresa;
− informácie o realizovaných stavebných prácach;
− informácie o dodanom stavebnom materiáli;
− informácie o reklamovaných stavebných prácach;
− informácie o reklamovanom stavebnom materiáli.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
− zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, §13 ods. 1 písmeno b);
− zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
− zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, §13 ods. 1 písmeno c);
− zákon NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Prenos do tretích krajín
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov nie sú ďalej poskytované.
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v informačnom systéme prevádzkovateľa po dobu 10 rokov.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo
I) požadovať prístup k osobným údajom
II) na opravu osobných údajov
III) na vymazanie osobných údajov
IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov
V) právo na prenosnosť osobných údajov
VI) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa
b) mailom na adresu elektronickej pošty: michal.podhorin@gmail.com
c) telefonicky na čísle +421-948-603343