Obnova obalových konštrukcií bytových domov

Medzi najpočetnejšiu skupinu domov, kde sa najčastejšie vyskytujú poruchy obvodových plášťov, balkónov a lodžií patria panelové bytové domy. Ich stav závisí od veku domu, technického riešenia pri realizácii výstavby, materiálu, spôsobu výroby... Často sa tu stretávame s poruchami, ktoré pri ich zanedbaní môžu prerásť až do závažných rozmerov a ovplyvňujú celkovú životnosť domu. Tieto poruchy mohli vzniknúť nevhodnou materiálovou skladbou v procese výroby, nevhodnou konštrukciou, stavebnou realizáciou, klimaticko – fyzikálnymi zmenami...

Medzi najčastejšie poruchy obvodových plášťov patrí:

  • rozrušenie povrchových úprav obvodových obalových konštrukcií
  • zatekanie do nosných konštrukcií cez netesné škáry
  • trhliny medzi obvodovými panelmi a nosnými časťami domu
  • odpadávajúce povrchové hmoty a omietky
  • nevhodné kotvenie obvodových panelov k nosným častiam
  • tepelnoizolačné poruchy vedúce k zvýšenej vlhkosti, vzniku plesní a pod...

Pri odstraňovaní týchto porúch sa treba predovšetkým zamerať na statické dokotvenie obvodových panelov k nosným častiam, odstránenie koróznych častí, nahradenie porušených povrchov modernými materiálmi zaručujúcimi optimálnu odolnosť voči vonkajším vplyvom prostredia. Táto ochrana môže byť posilnená systémom dodatočného zateplenia, ktorá chráni obalové konštrukcie domu a prináša tepelné, energetické a finančné prínosy.

Medzi najčastejšie poruchy balkónov a lodžií patria:

  • poškodenia panelových spojov
  • oddeľovanie a opadávanie kusov betónu od výstuže, čím sa oddeľujú krycie vrstvy a následná korózia výstuže
  • zatekanie do nosnej konštrukcie balkóna narušením podlahy, hydroizolácie a ostatných vrstiev
  • deštrukcia zábradlí a ich výplní

Pri odstraňovaní týchto porúch sa treba zamerať na optimálnu obnovu spojov podľa typu konštrukčnej vady a statickým posúdením poškodenia styku, náhradu skorodovaných častí výstuží, sanáciu betonových častí, nové ochranné vrstvy vrátane hydroizolácií a podláh, ochranu atík a čiel balkónov. Pri výmene zábradlí a ich výplní treba klásť dôraz okrem funkčnosti a estetiky na optimálny spôsob kotvenia a použitia vhodnej antikoróznej úpravy. Výsledným efektom obnovy by malo byť zlepšenie existujúceho stavu a podstatné predĺženie životnosti bytového domu. Preto každú obnovu treba riešiť komplexne a koncepčne po dôkladnej analýze a posúdení stavebno – technických častí jednotlivých konštrukcií aj domu ako celku.